Informacija apie duomenų apsaugą

Būklė: 01.07.2021

Toliau pateikiamoje informacijoje dėl duomenų apsaugos CLAAS KGaA mbH („CLAAS“) informuoja apie Jūsų asmens duomenų naudojimą šiame tinklalapyje.

A. Bendroji informacija apie duomenų apsaugą

I. Atsakingo asmens pavardė ir kontaktiniai duomenys

Atsakinga įstaiga:

„CLAAS KGaA mbH“
Mühlenwinkel 1
33428 Harzevinkelis
Vokietija
infoclaas@claas.com

II. Duomenų apsaugos įgaliotinio kontaktiniai duomenys

Duomenų apsaugos įgaliotinį galima pasiekti taip:

„CLAAS KGaA mbH“
Duomenų apsaugos pareigūnas
Mühlenwinkel 1
33428 Harzevinkelis
Vokietija
group.dpo@claas.com

III. Duomenų saugojimo laikotarpis

CLAAS išsaugo jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek saugoti reikia, kad būtų pasiektas jų surinkimo arba tvarkymo tikslas. Jei to reikia, CLAAS išsaugo jūsų duomenis verslo santykių laikotarpiu, kuris visų pirma apima sutarties parengimą ir vykdymą.

Be to, CLAAS išsaugo jūsų asmens duomenis, jeigu tie duomenys yra būtini vykdyti sutartinius ar įstatymais numatytus įsipareigojimus ir tol, kol jie yra būtini. Taip tvarkome jūsų duomenis vykdydami prekybos ir mokesčių teisės aktų prievolę pateikti įrodymus ir kaupti duomenis. Laikymo ir dokumentų pateikimo laikotarpiai yra šeši metai pagal komercinės teisės reikalavimus pagal HGB 257 straipsnį ir iki dešimties metų, remiantis mokesčių reikalavimais pagal AO 147 straipsnį, jei jie vis dar nereikalingi mokesčių tikslais (pvz., mokesčių auditas vis dar vyksta). Terminai prasideda kalendorinių metų, kuriais buvo sukurtas kvitas, pabaigoje.

Jei duomenys nebereikalingi sutartiniams ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti, jie reguliariai ištrinami, nebent davėte CLAAS sutikimą dėl jūsų duomenų tvarkymo ir (arba) tolesnio tvarkymo būtina dėl teisėtų CLAAS interesų, pvz. B. susigrąžinti klientus, apsiginti nuo teisinių reikalavimų teisiniuose ginčuose. Tvarkant duomenis, siekiant apsisaugoti nuo teisinių reikalavimų teisiniuose ginčuose, saugojimo laikotarpis taip pat grindžiamas įstatymų nustatytais senaties terminais. Remiantis Vokietijos civilinio kodekso (BGB) 195 ir paskesnėmis dalimis, tai yra iki 30 metų, kai įprastas ieškinio senaties terminas yra 3 metai, prasidedantis kalendorinių metų, kuriais reiškiamas reikalavimas, pabaigoje. Šiuo atveju apdorojimas yra ribojamas, t. Y. Apribojamas iki būtino minimumo ir užblokuojamas kitais tikslais.

Pirmiau nurodyta nuostata netaikoma, jei specialioje duomenų apsaugos informacijoje aprašyta kažkas kita.

IV. Gavėjų kategorijos

 • Kruopščiai pasirinkti paslaugų teikėjai. Mūsų pasamdyti paslaugų teikėjai, kurie mums padeda vykdyti verslo santykius, gauna prieigą prie duomenų. Tai yra įmonės, priskiriamos kategorijoms: prieglobos teikėjai, duomenų tvarkytojai, programinės įrangos paslaugos (Software as a Service), elektroninio pašto paslaugos, IT paslaugos (pvz., techninė priežiūra ir pagalba, duomenų perkėlimas), konsultacijos, paslaugų teikėjai pirmojo, antrojo ir trečiojo lygio paslaugų srityje, skambučių centrų paslaugos, klientų administravimas, laiškų siuntimo įmonės, rinkodara, medijų technika, telekomunikacijos, ryšių su klientais ir potencialių klientų valdymas, sekimo paslaugų teikėjai, interneto agentūros, atitiktis, atliekų šalinimo paslaugos (pvz., dokumentų naikintuvai), įmonės, mums atliekančios analizes, finansų valdymo paslaugų teikėjai, siuntimo ir logistikos paslaugos, spausdinimo paslaugos, technologijų paslaugų teikėjai (pvz., programinės įrangos ir priedų). Jei naudojamasi dar ir kitų kategorijų duomenų tvarkytojų paslaugomis, tai bus nurodyta atitinkamuose specialiuose duomenų apsaugos pranešimuose.
 • Perdavimas trečiosioms šalims. Be to, jūsų duomenis perduodame trečiosioms šalims, jei tai leidžiama pagal sutartinius ar teisinius įsipareigojimus ir (arba) jūs davėte sutikimą. Tokiomis sąlygomis duomenys gali būti perduoti tokioms gavėjų kategorijoms: viešosioms įstaigoms ir institucijoms (pvz., prokuratūrai, policijai, mokesčių inspekcijai, duomenų apsaugos priežiūros institucijai) tvarkant oficialias užklausas, jei tai neprieštarauja jūsų interesams arba pagal įstatymus privalome tai daryti. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f arba c punktas.
 • Duomenų perdavimas CLAAS grupėje. Jūsų duomenis perduodame kitoms CLAAS grupės įmonėms arba suteikiame joms prieigą prie jūsų duomenų. Jei tai daroma administraciniais tikslais, tai remiasi mūsų teisėtu interesu, susijusiu su vidiniais administravimo tikslais ir įmonių grupės ataskaitų teikimu. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas. Jei tai daroma ruošiant sutartį jūsų iniciatyva arba būtina vykdant su sutartimi susijusius įsipareigojimus, arba atliekama gavus jūsų sutikimą, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktas. Jei duomenis perduoti privalome pagal teisės aktus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas. Informacija apie visus kitus čia nepaminėtus perdavimus rasite specialiuose duomenų apsaugos pranešimuose.
 • Trečiosios šalys, su kuriomis turime nuolatinius komercinius ryšius. Jei tai būtina ruošiant sutartį ar vykdant su sutartimi susijusius įsipareigojimus, arba atliekama gavus jūsų sutikimą, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas arba BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio a punktas. Jei duomenis perduoti privalome pagal teisės aktus, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas.

V. Perdavimas į trečiąsias valstybes

Jei patys ar per paslaugų teikėjus perduodame jūsų asmens duomenis į ne Europos Sąjungos valstybes, mes laikomės specialių BDAR 44 ir tolesnių straipsnių reikalavimų ir įpareigojame savo paslaugų teikėjus laikytis šių taisyklių. Todėl jūsų duomenis į ne Europos Sąjungos valstybes perduosime tik išlaikydami BDAR užtikrinamą apsaugos lygį. Toks apsaugos lygis visų pirma užtikrinamas ES komisijos sprendimu dėl tinkamumo ir tinkamomis garantijomis pagal BDAR 46 straipsnį.

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes (valstybės, nepriklausančios ES arba Europos ekonominei erdvei (EEE)) vyksta, jei tai

 • būtina vykdant sutartį, kurios šalis esate jūs, arba vykdant jūsų užklausas.
 • to reikia mūsų teisėtiems interesams užtikrinti.
 • tai yra numatyta įstatymų arba Jūs esate davę sutikimą.
 • daroma užsakymų tvarkymo metu dalyvaujant paslaugų teikėjams.

Jei atitinkamoje valstybėje nebūtų ES Komisijos sprendimo dėl duomenų apsaugos lygio, atitinkančio Europos duomenų apsaugos reikalavimus, atitinkamomis sutartimis užtikrinsime, kad jūsų teisės ir laisvės būtų tinkamai apsaugotos. Toks susitarimas užtikrina, kad duomenų gavėjas garantuoja tinkamą duomenų apsaugos lygį, ypač susitariant su gavėju dėl vadinamųjų ES standartinių Europos Sąjungos sutarties sąlygų. Kitais atvejais galime perduoti duomenis remdamiesi jūsų aiškiu sutikimu. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kuris turės poveikį ateityje, plg. A.VII. skirsnį. Tikslesnę informaciją jums nemokamai pateiksime gavę užklausą anksčiau paminėtais kontaktais.

Jei duomenų tvarkymą, kurį atlieka gavėjas be tinkamo duomenų apsaugos lygio, grindžiame tik jūsų sutikimu, atkreipiame dėmesį į tai, kad kyla tokia rizika: gali būti, kad tinkama jūsų asmens duomenų apsauga nėra pakankamai reglamentuota, nėra duomenų apsaugos priežiūros institucijos, sunkus jūsų duomenų apsaugos teisių užtikrinimas arba jo nepaisoma, nekontroliuojamas tolesnis duomenų tvarkymas ir perdavimas trečiosioms šalims.

Daugiau informacijos atitinkamai rasite specialioje informacijoje apie duomenų apsaugą.

VI. Prievolė pateikti asmens duomenis

Jeigu Specialiojoje informacijoje dėl duomenų apsaugos nėra nurodyta kaip nors kitaip, pateikti savo duomenis Jūs privalote tiek įstatyminiu, tiek ir sutarties požiūriu.

VII. Duomenų subjektų teisės

Remiantis BDAR 15 straipsniu turite teisę gauti informaciją apie išsaugotus jūsų asmens duomenis. Jei buvo tvarkomi netikslūs duomenys, remiantis BDAR 16 straipsniu turite teisę į duomenų ištaisymą. Jei susidaro teisinės sąlygos, galite pareikalauti duomenis ištrinti arba apriboti tvarkymą bei nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (BDAR 17, 18 ir 21 straipsniai). Pagal BDAR 20 straipsnį duomenų, kurie yra automatiškai tvarkomi remiantis jūsų sutikimu arba sutartimi su jumis, atveju galite naudotis teise į duomenų perkeliamumą.

Informacija apie jūsų teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

1. Esant priežastims, susijusioms su Jūsų ypatinga situacija, bet kuriuo metu turite teisę uždrausti naudoti Jus liečiančius asmens duomenis, kai jie naudojami remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (duomenys naudojami interesų įvertinimo pagrindu).

Jeigu Jūs pareikšite prieštaravimą, CLAAS nebenaudos jokių Jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai CLAAS gali pateikti įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

2. CLAAS Jūsų asmens duomenis naudoja tiesioginės reklamos tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu uždrausti Jus liečiančius duomenis naudoti tokio tipo reklamai.

Jums uždraudus naudojimą tiesioginės reklamos tikslais, CLAAS Jūsų asmens duomenų šias tikslais nebenaudos.

Draudimą galima pareikšti laisva forma, jį pagal galimybes reikėtų siųsti adresu:

privacy@claas.com

Teisė atšaukti sutikimą pagal BDAR 7 straipsnio 3 dalį

Jei sutikote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Atšaukimą galima pareikšti laisva forma. Galite kreiptis, naudodami skyrelyje A. II. nurodytus kontaktinius duomenis. Jeigu CLAAS parengtų naudoti ir kitas galimybes atšaukimui realizuoti (pvz., atsijungimo nuorodą bet kuriame naujienlaiškio elektroniniame laiške), Jūs apie tai būsite informuoti Specialiojoje informacijoje dėl duomenų apsaugos.

Savo teises CLAAS atžvilgiu galite realizuoti naudodami skyrelyje A. II. nurodytus kontaktinius duomenis.

Jei manote, kad duomenų tvarkymas pažeidžia teisę į duomenų apsaugą, turite teisę pateikti skundą pasirinktai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. (BDAR 77 straipsnis).

Savaime suprantama, galite bet kada pateikti skundą CLAAS duomenų apsaugos pareigūnui (privacy@claas.com).

Jeigu Jūs realizuojate savo teises pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus, Jūsų duomenis mes naudojame vykdydami savo teisines prievoles pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą, ir kartu 15-22 straipsnio 12 dalies 3-6 punktus, taip pat 7 straipsnio 3 dalį. Tai apima Jūsų duomenų naudojimą asmens, kurio duomenys naudojami, vienareikšmio identifikavimo tikslais, papildomos informacijos reikalavimą tapatybei patvirtinti. Tai mes darome remdamiesi savo teisiniu įsipareigojimu pagal BDAR 12 straipsnio 6 dalį. Tai apima duomenų perdavimą gavėjams BDAR 19 straipsnio prasme, kiek tai liečia užsakymus duomenų koregavimui, trynimui arba naudojimo apribojimą (BDAR 16 straipsnio 17 dalies 1, 18 punktus) ir su tuo susijusį komunikavimą su šiais gavėjais (BDAR 19 straipsnis) ir su Jumis kaip suinteresuotu asmeniu (BDAR 12 straipsnis).

B. Specialioji informacija dėl duomenų apsaugos, mūsų tinklalapio pateikimas visuomenei

I. Mūsų tinklalapio pateikimas visuomenei

Kai tinklalapis naudojamas vien tik informaciniais tikslais, t. y. kai Jūs nesiregistruojate arba CLAAS informaciją perduoda kitu būdu (pvz., per mūsų kontakto formuliarą), CLAAS renka tik tuos asmens duomenis, kuriuos Jūsų naršyklė perduoda mūsų serveriui. Norint Jums rodyti tinklalapį, duomenų rinkimas yra reikalingas techniškai. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Įsiminimas registracijos failuose, kai Jūs lankotės tinklalapyje, yra reikalingas tinklalapio veikimui ir informacinių techninių sistemų saugumui užtikrinti. Duomenų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Duomenų naudojimą teisėto intereso pagrindu galite bet kuriuo metu uždrausti ir šis draudimas galios ateičiai, palyginkite su skyreliu A. VII. Aukščiau nurodytais tikslais ir mes turime teisėtą interesą naudoti duomenis.

Lankantis tinklalapyje, renkami šių kategorijų duomenys: Naudojimo ir bendravimo duomenys, techniniai dokumentavimo ir protokolo duomenys, pvz.,

 • Prieigos data ir laikas
 • Laiko zonos skirtumas Greenwich Mean Time (GMT) atžvilgiu
 • IP adresas
 • Naudojamo pagrindinio kompiuterio vardas
 • Tinklalapis, iš kurio buvo iškviestas tinklalapis
 • Tinklalapis, kuris buvo iškviestas per tinklalapį (užklausos turinys)
 • Tinklalapyje aplankyti puslapiai
 • Pranešimas, ar užklausa buvo sėkminga
 • Perduotų duomenų kiekis
 • Informacija apie naršyklės tipą, kalbą ir naudotą versiją
 • Operacinė sistema

Duomenys ištrinami, kai tik tampa nebereikalingi jų rinkimo tikslui pasiekti. Pateikiant tinklalapį, būtent toks atvejis ir yra, kai atitinkamas seansas užbaigiamas. Įsimenant duomenis registracijos failuose, toks atvejis yra vėliausiai po 30 dienų. Duomenų įsiminimas kartu su kitais Jūsų asmens duomenimis nevykdomas.

Kad mūsų tinklalapyje būtų rodomas išorinis turinys (pvz., IFRAME įvedimas CLAAS Collection katalogui rodyti), Jūsų aukščiau nurodytus asmens duomenis mes perduodame trečiosioms šalims (pvz., CLAAS grupės bendrovėms). Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra tas, kad savo tinklalapį mes galėtume padaryti Jums įdomesnį ir patogesnį naudoti. Duomenų naudojimą teisėto intereso pagrindu galite bet kuriuo metu uždrausti ir šis draudimas galios ateičiai, palyginkite su skyreliu A. VII.

II. Serviso (pvz., slapukų (cookies), analizės ir remarketingo įrankių) naudojimas

Šiame tinklalapyje CLAAS naudoja serviso priemones (pvz., slapukus, analizės ir remarketingo įrankius). Naudodamas šias serviso priemones, CLAAS įsimena informaciją Jūsų mobiliajame įrenginyje (pvz., Jūsų naršyklėje) ir / arba prieina prie informacijos, kuri jau yra įsiminta Jūsų mobiliajame įrenginyje. Ši informacija gali būti tiek susieta su asmeniu, tiek ir nepriklausoma nuo nurodyto asmens. Jeigu reikia, po įsiminimo ar prieigos vyksta nuoseklus asmens duomenų apdorojimas pagal Jūsų pasirinktą kategoriją.

Toliau nurodytoms kategorijoms CLAAS naudoja šias serviso priemones:

Jeigu serviso priemonės (t. y. informacijos įsiminimas Jūsų mobiliajame įrenginyje ir / arba prieiga prie informacijos, kuri jau yra įsiminta Jūsų mobiliajame įrenginyje) naudojimas yra techniškai būtinas, teisinis pagrindas yra Duomenų apsaugos telekomunikacijoje ir telemedijose įstatymo (TTDSG, Vokietija) 25 straipsnio 2 dalis kartu su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 psl. punktais b, c, f. Ši informacija gali būti tiek susieta su asmeniu, tiek ir nepriklausoma nuo nurodyto asmens. Jeigu po įsiminimo ar prieigos vyksta Jus liečiančių asmens duomenų apdorojimas, mes juos apdorojame tiek, kiek tai yra

 • būtina vykdant sutartį, kurios šalis esate jūs (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio b punktas) arba
 • privaloma pagal teisės aktus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio c punktas)
 • yra būtina apsaugoti mūsų teisėtiems interesams (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas).

Su duomenų tvarkymu remiantis teisėtu interesu galite bet kada nesutikti, nesutikimas turės poveikį ateityje, plg. A.VII. skirsnį. Slapukus galite ištrinti naršyklės nustatymuose.

Teisinis pagrindas naudoti serviso priemones (t. y. informacijos įsiminimas Jūsų mobiliajame įrenginyje ir / arba prieiga prie informacijos, kuri jau yra įsiminta Jūsų mobiliajame įrenginyje) iš statistinės analizės, marketingo, papildomų funkcijų kategorijų yra Duomenų apsaugos telekomunikacijoje ir telemedijose įstatymo (TTDSG, Vokietija) § 25, 1 dalies 1 psl. kartu su Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 psl. a punktu, pagrįstas Jūsų sutikimu. Ši informacija gali būti tiek susieta su asmeniu, tiek ir nepriklausoma nuo nurodyto asmens. Jeigu po įsiminimo ar prieigos vyksta Jus liečiančių asmens duomenų apdorojimas pagal Jūsų pasirinktą kategoriją, mes juos apdorojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 psl. a punkto pagrindu ir remdamiesi Jūsų sutikimu. Sutikimo atšaukimas neliečia Jūsų sutikimo pagrindu atlikto informacijos įsiminimo Jūsų mobiliajame įrenginyje ir / arba prieigos prie informacijos, esančios Jūsų mobiliajame įrenginyje, taip pat nuoseklaus asmens duomenų apdorojimo pagal Jūsų pasirinktą kategoriją teisėtumo. Jūsų sutikimas yra laisvanoriškas.

Jūsų sutikimo galiojimo terminas yra šeši mėnesiai. Paskui mes vėl prašysime Jūsų sutikimo. Tada mes vėl prašysime Jūsų sutikimo ir dėl slapukų (cookies) banerio rodymo, jeigu šiame tinklalapyje atsiras naujų servisų arba jeigu servisai taip pasikeis, kad, norint toliau naudoti servisus (pvz., keičiantis tikslui), mums reikės naujo sutikimo.

Atkreipkite dėmesį, kad dėl Jūsų naršyklės individualių nustatymų gali susidaryti situacija, kai Jūs savo nustatymų (pvz., savo sutikimo) negalėsite įsiminti ilgam laikui ir mes turėsime prašyti Jūsų sutikimo kiekvieną kartą, kai tik Jūs apsilankysite mūsų puslapyje.

III. Statistinė kelių teritorijų analizė - bendra atsakomybė

Kelių svetainių statistinės analizės tikslais jūsų duomenys apie jūsų naudotojų elgseną, kuriuos renkame naudodami „Google Analytics“ šioje svetainėje (operatorius: CLAAS KGaA mbH), šią svetainę https://configurator.claas.com (operatorius: CLAAS Global Sales GmbH), šią svetainę https://accounts.claas.com/ (operatorius: CLAAS KGaA mbH) ir šią svetainę https://connect.claas.com (operatorius: CLAAS Global Sales GmbH) sujungia ir naudoja „CLAAS KGaA“ „mbH“ ir „CLAAS Global Sales GmbH“ įvertino.

CLAAS KGaA mbH1 ir CLAAS Global Sales GmbH2 yra bendrai atsakingi.

Galite susisiekti su CLAAS KGaA mbH ir CLAAS Global Sales GmbH duomenų apsaugos pareigūnu adresu: CLAAS KGaA mbH, z. Hd. des Datenschutzbeauftragten, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Vokietija, group.dpo@claas.com.

Šalys susitarė, kad atitinkamos svetainės operatorius pateiks informaciją pagal BDAR 13, 14 straipsnius. Savo duomenų subjekto teises galite ginti tiesiogiai su atitinkamu operatoriumi.


C. Specialioji informacija dėl duomenų apsaugos: (bendrųjų) užklausų ir skundų sprendimas ir su tuo susijęs komunikavimas (pvz., informacijos užklausa, užsakymas arba palaikymas, prašymas atšaukti).

Jūs turite galimybę su CLAAS susisiekti naudodami šiame tinklalapyje nurodytus kontaktinius duomenis arba tinklalapyje parengtą naudoti kontakto formuliarą. Mes naudojame Jus liečiančius asmens duomenis, kad galėtume nagrinėti Jūsų prašymą, rašyti Jums atsakymą ar nagrinėti skundą.

Tai remiasi mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą nagrinėti mus pasiekiančius Jūsų prašymus, aiškintis ir spręsti skundus, taip pat komunikuoti su savo klientais ir interesantais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu uždrausti duomenų naudojimą, palyginkite su skyreliu A. VII. Jeigu duomenys naudojami sutartinių santykių užmezgimui, tada toks naudojimas remiasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu.

Atsakymui į Jūsų kontaktą reikalingi duomenys yra privalomi duomenys ir yra žymimi žvaigždute (*). Be to, kitus duomenis Jūs galite mums pateikti laisvanoriškai. Tai yra asmeniniai identifikavimo duomenys (pvz., kreipinys, vardas ir pavardė), kontaktiniai duomenys (pvz., telefono numeris, el. pašto adresas), gamybiniai duomenys (pvz., įmonė, adresas) ir ryšio duomenys (jeigu Jūs mums paliekate papildomą informaciją apie savo prašymą).

Be to, mes naudojame Jūsų naudojimosi ir bendravimo duomenis (pvz., IP adresą, Jūsų užklausos datą ir laiką). Duomenų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, kuris remiasi mūsų teisėtu interesu ir yra reikalingas tinklalapio veikimui ir informacinių techninių sistemų saugumui užtikrinti.

Greta užklausų ir skundų nagrinėjimo, duomenis mes naudojame ir reklamos bei marketingo priemonėms, palyginkite su šios informacijos dėl duomenų apsaugos skyreliu D.

Jei reikia, mes taip pat dalijamės jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis, pvz., CLAAS pardavimo atstovu, dėl kurio jūs kreipėtės arba kuris yra atsakingas už jūsų regioną, arba kitomis CLAAS grupės kompanijomis.

CLAAS Jūsų duomenis įsimena, kad galėtų Jus optimaliai konsultuoti. Kad būtų galima atsakyti į jūsų užklausą, jūsų asmens duomenys išsaugomi, o po to ištrinami, nebent duomenis ilgiau saugoti turime teisę arba privalome pagal teisės aktus, remiantis sutartimi ar jūsų sutikimu. Išsamesnę informaciją rasite šios informacijos apie duomenų apsaugą A.III. skirsnyje. Remiantis jūsų suteiktu leidimu ir (arba) kitu teisiniu požiūriu pripažintu leidimu, ypač mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktą, jūsų duomenys gali būti ir toliau saugomi, pvz., klientų lojalumo ir susigrąžinimo interesu bei ginant teisinius reikalavimus. Jūsų duomenų tvarkymui ginant teisinius reikalavimus teisiniuose ginčuose irgi taikoma saugojimo trukmė atsižvelgiant į įstatymuose numatytus senaties terminus (pvz., pagal civilinį kodeksą ir teisės aktus, reglamentuojančius atsakomybę už gaminius). Mūsų techninė infrastruktūra atitinka jūsų duomenų saugojimo būtinumo ir tikslo ribojimo principus. Dėl tos priežasties grupės įmonės arba įmonės partnerės gauna prieigą prie tokių duomenų, kurie joms reikalingi jų užduotims vykdyti. Išsamesnę informaciją rasite A.IV.

D. Nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius

Šiame tinklalapyje yra nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius (pvz., CLAAS grupės bendrovių). Iškvietus atitinkamą nuorodą, naujame lange atsidaro trečiosios šalies tinklalapis. Ši informaciją dėl duomenų apsaugos netaikoma duomenų naudojimui trečiosios šalies tinklalapyje.